SONDA

https://jedynytakitest.aids.gov.pl/wp-content/uploads/2022/11/sonda.jpg